Reklamace

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační řád platí pro internetový obchod www.obchod.veus.cz a byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsouzáruční době uplatňována práva Kupujícíhoodpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 2. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek 

 3. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouvadílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 4. „Prodávající“ je společnost Břetislav Usnul - VEUS, sídlo: U Jandovky 128/5, 682 01 Vyškov, s provozovnou: U Jandovky 128/5, 682 01 Vyškov, IČO: 10127062 

 5. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledemplatné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jednárámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného povolání, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsícůvýjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužujedobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. V případě výměny zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou.

 6. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 7. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu dokladzakoupení věci obsahující uvedené údaje (paragon). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-liprávnickou osobu, nebo bydliště, jde-lifyzickou osobu. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě nebo návoduobsluze srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

 8. Rozpor s kupní smlouvou
  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 9. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícíhoodstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvydůvodu uplatnění práv plynoucíchodpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouzerozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 10. Spotřebitel při uplatnění záruky :

 • jde-livadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledempovaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevukupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jde-livadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 • jde-livady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

 • jde-lijiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevukupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

2. Vyřízení Reklamace

 1. Právaodpovědnosti za vady se uplatňují zásadně u prodávajícího, u něhož byla věc zakoupena (nikoli u výrobce či dovozce), a to na provozovně Břetislav Usnul - VEUS, U Jandovky 128/5, 682 01 Vyškov, IČO:10127062. případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jakopřípadě Prodávajícího nebomístě pro kupujícího bližším (nedodržení této podmínky vliv pouze na posouzení nákladů spojenýchreklamací jako nutných – viz níže), uplatní kupující právo na záruční opravupodnikatele uvedenéhozáručním listu. Tyto informace lze případně nalézt takédokladu, který nahrazuje záruční list, případně ji sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího (e-mailem na info@veus.cz)

 2. Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravuautorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložendokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.

 3. Prodávající či jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebnáodbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou po uplatnění reklamace na delší lhůtě - takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do doby se za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Po uplynutí lhůtyvyřízení reklamacepřípadě, že reklamace vyřízena nebyla, se za to, že vada na věci skutečně existovala a kupujícímu se přiznávají stejná práva, jako by se jednaloneodstranitelnou vadu.

 1. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství nutnéhoposouzení vady a označí zásilku příslušnými symboly. Doporučujeme kupujícímu balík se zbožím pojistit.

 2. Prodávající nebo určené servisní středisko vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace či ihnedpřípadě osobního předání; dále potom bezodkladně vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícíhopřevzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem, tzn. obvykle telefonicky, SMS, případně mailem na uvedenou adresu.

 3. Nárok na uplatnění odpovědnosti prodávajícího za vady zanikápřípadě, že vada vznikla následkem neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházeníním, tj. zejména při používání zbožípodmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedenýmdokumentaci ke zboží, pokud takové okolnosti měly vliv na vznik vady.

 4. Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího doporučujeme kupujícímu vyžadovat po servisním technikovi, pro případ, že by tak servisní technik neučinil sám, vyhotovení protokoluzjištěných závadách a formě jejich odstranění, a to pro případ projevení se dalších závad na zboží a pro určení záruční lhůty. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevykupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu bez zbytečného odkladu dle jeho volby, a to buď převodem na bankovní účet, předánahotovosti na pokladněsídle společnosti nebo na některéprovozoven.

 5. Kupující právo na náhradu nutných nákladů spojenýchreklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvydůvodu vady věci spotřebitel také právo na úhradu nákladů vynaložených na toto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s  uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

3. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.3.2016

Kontrola zboží

Zákazník je při převzetí povinen zkontrolovat dodané zboží, zda není viditelně poškozené nebo poničené. V případě poškození zásilky není zákazník povinen dodávku převzít, v tom případě musí neprodleně kontaktovat prodejce Břetislav Usnul - VEUS (tel. 517 333 585) o nepřevzetí zásilky.

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem.

V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv nesrovnalosti, mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat Břetislav Usnul - VEUS o této skutečnosti. V případě, že tak neučiní, nebude jeho pozdější reklamace uznána.

Přijetí zboží na reklamaci

Na reklamaci bude přijato pouze kompletní zboží či daný díl, s průvodní dokumentací. Reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.obchod.veus.cz může být uplatněna pouze na adrese dle fakturačních údajů.

Postup reklamace

 • Kontaktujte nás telefonicky nebo mailem (tel.:517 333 585, e-mail: info@veus.cz).
 • Pokud chcete reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.obchod.veus.cz, pošlete nebo jiným způsobem doručte zboží spolu s kopií dokladu o koupi (fakturou) a podrobným popisem závady na adresu firmy.
 • Zboží je nutné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
 • Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.
 • Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Vrácení zboží

Objednáváte-li jako soukromá osoba (tedy nikoliv na firmu), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. U firem vzájemnou dohodouPokud se k tomu rozhodnete, prosíme kontaktujte nás telefonicky (517 333 585) nebo emailem (info@veus.cz) s uvedením čísla objednávky, čísla faktury, data nákupu a Vašeho čísla účtu. Při odběru a vrácení zboží v kamenné prodejně bude vrácení zboží vyřešeno okamžitě.

Zboží, které jsme vám zaslali přepravcem a budete je zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží vždy zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození či jinému znehodnocení během přepravy nebo poškození původních obalůPokud bude zboží poškozené, nebo opotřebované, bude při vrácení zboží přihlédnuto k jeho stavu. Vracená částka pak bude záviset na opotřebení a poškození.

Jak vrátit zboží

Zboží zašlete na adresu naší prodejny, neposílejte zboží na dobírku. Částku Vám v co nejkratší lhůtě odešleme na Váš účetPři zaslání zboží zpět na naši adresu přiložte ke zboží doklad o koupi a vyplněnou žádost o vrácení zboží.